«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-Α΄ ΦΑΣΗ»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24Α΄/2002),
όπως σήμερα ισχύει,
2. Των άρθρων 7, 9, 10, 12, 14 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. Του άρθρου 12 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17Α΄/2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες
διατάξεις»,
4. Της υπ? αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9.4.2015 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης ? Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων»,
5. Της υπ? αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (ΦΕΚ 3529Β΄/2016) Υπουργικής Απόφασης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία
τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως
ισχύει,
6. Της υπ? αριθμ. 26381/16-02-2017 (ΦΕΚ 490Β΄/2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ? Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υγείας, με θέμα «Υλοποίηση
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
7. Της υπ? αριθμ. 4027/15-02-2017 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα «Μαθητεία ΕΠΑ.Λ., ΦΕΚ και ΙΕΚ»,

8. Του λοιπού θεσμικού πλαισίου που αφορά σε θέματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης
Μαθητείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia).
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις
ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Πίνακα 1, τους κατόχους
απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. (ηλικίας έως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) των ακόλουθων ειδικοτήτων όπως
αντιστοιχίζονται βάσει της υπ? αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
2298/τ.Β/2014).
ΕΠΑΛ Ν.3475/2006 ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, Ν.4203/2013
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και
Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Στο «Μεταλυκειακό Έτος ? Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης
(μαθητεία) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α)
μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική
μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», έχουν τα
κατά τόπους ΕΠΑ.Λ., στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα
αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα
ειδικότητας (7 ώρες). Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη
τους και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην υπ? αριθμ.
26381/16-02-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 490 τ.β?/2017).
Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και πριν τη συμμετοχή σε
εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει
Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του
ΥΠΠΕΘ. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας,
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα
πραγματοποιηθούν:
Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας
διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα
για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξη
Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου,
νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83?), ήτοι
17,12?. Τα 11? επιδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και
καταβάλλονται στους μαθητευόμενους από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας /
Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΠΕΘ. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης,
συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως
από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο
εργασίας ? Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής του «Μεταλυκειακού Έτους ?
Τάξη Μαθητείας».
Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητείας στον
εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος,
όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι
συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και
επικουρικής σύνταξης.
Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 24
Φεβρουαρίου έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου, ώρα 14:00.
Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση (συνημμένο 1) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. του επισυναπτόμενου Πίνακα 1 ή
β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ. του επισυναπτόμενου Πίνακα 1 ή
γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. του επισυναπτόμενου Πίνακα 1.
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-
Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα
ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.
Συνοδευτικά έγγραφα ? δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένο 1) είναι τα ακόλουθα:
A) Φωτοαντίγραφα των:
1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ και

2. πτυχίου ΕΠΑΛ
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ
B) Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2)
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης
Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα
της οικείας ΠΔΕ την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 έως τις 10.00 π.μ.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται κατά έτος
αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο
σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν
αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου
ειδικότητας.
Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει
και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο Μεταλυκειακό έτος-
τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση
λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ.
υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την
Τρίτη 7 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017.
Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα
της οικείας ΠΔΕ την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017.
Εγγραφή
Οι εγγραφές των μαθητευομένων στα ΕΠΑ.Λ. που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Κατά την εγγραφή οι
μαθητευόμενοι θα συμπληρώνουν και ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης
Μαθητείας.
Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με
την Π.Δ.Ε. Δ. Ελλάδας στο τηλέφωνο 2610362400, τη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας στο τηλέφωνο 2610465829, τη Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο τηλέφωνο 2631050056, τη Δ.Δ.Ε. Ηλείας στο
τηλέφωνο 2621360560, καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. του
επισυναπτόμενου Πίνακα.ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

(ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ & ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η? ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΦΜ

ΑΜΚΑ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2

e-mail

ΕΠΑΛ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ-ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΜΚΑ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΝΑΙ ? ΟΧΙ ?

Ημερομηνία????

Ο/Η αιτών/αιτούσα

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

 

 

 

 

                                                        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                        (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο ? Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

  • 1599/1986, δηλώνω ότι:
  1. Τα στοιχεία που αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα είναι αληθή.
  1. Η αίτησή μου ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης
  1. Είμαι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

(4)

Ημερομηνία:            ?????..

 

 

Ο/Η Δηλών/ο?υσα

 

(Υπογραφή)

 

 

  1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
  2. Αναγράφεται ολογράφως.

3. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.